Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van HA bricks gevestigd te Enumatil, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 01134117.


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van HA bricks en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen HA bricks en de consument.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.


Artikel 2. Aanbod

2.1 Alle aanbiedingen van HA bricks zijn vrijblijvend en HA bricks behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 4.2.

2.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als HA bricks gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden HA bricks niet.


Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door HA bricks. HA bricks is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt HA bricks dit mee binnen veertien (14) dagen na ontvangst van uw bestelling.

3.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt HA bricks onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft HA bricks passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal HA bricks daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.4 HA bricks kan zich (binnen wettelijke kaders) op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien HA bricks op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


Artikel 4. Prijzen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Op aanvraag geeft HA bricks prijsindicaties voor nog niet leverbare producten. Indien deze prijzen stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na mededeling van de prijsverhoging door HA bricks.


Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling dient te geschieden voordat de levering plaats vindt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.2 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van bijschrijving op de bankrekening van HA bricks.

5.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is HA bricks gerechtigd de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.


Artikel 6. Levering

6.1 De door HA bricks opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

6.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan HA bricks kenbaar heeft gemaakt.

6.3 HA bricks bepaalt de wijze van transport, verzending en verpakking. Verzending geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, steeds voor rekening en risico van de consument. HA bricks is slechts gehouden een (transport)verzekering af te sluiten indien en voor zover HA bricks zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan HA bricks verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.


Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door HA bricks geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

8.2 HA bricks garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 9. Reclamering en aansprakelijkheid

9.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u HA bricks daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) kalenderdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (eventueel per e-mail) en gemotiveerd kennis te geven.

9.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden en de bestelling is verzonden met de verzendmethode PostNL verzekerde verzending, heeft HA bricks de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Bestellingen met de verzendmethode PostNL standaardverzending geven geen recht op schadevergoeding bij vermissing of schade.

9.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan HA bricks te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd en ongeopend is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van HA bricks zijn. Uw aankoopbedrag exclusief verzendkosten wordt binnen zeven (7) dagen aan u geretourneerd op het rekeningnummer waarmee u de bestelling betaald heeft.


Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft HA bricks in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat HA bricks gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan HA bricks kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan HA bricks opgave doet van een adres, is HA bricks gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan HA bricks opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door HA bricks gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat HA bricks deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met HA bricks in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door HA bricks vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 HA bricks is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.